• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ออสเตรเลีย

DELIGHT AUSTRALIA เมลเบิร์น – ซิดนีย์ 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์
BW…DELIGHT AUS 6D4N(QF)_on APRIL 2023
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
วันที่
11 เม.ย. - 17 เม.ย. 2023
สายการบิน
แควนตัส แอร์เวย์
เริ่มต้นที่

98,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

11-16, 12-17 เม.ย. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

ซิดนีย์ – เมลเบิร์น – ชมเมืองชมนกแพนกวินที่เกาะฟิลลิป – เกรทโอเชียนโร้ด – เมลเบิร์น(บินภายใน) – ซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช็อปปิ้ง – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
15.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18.25 น. ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ QF024 (ใช้เวลาบินโดยประมาณ 9-10 ชั่วโมง)
———————————–
วันที่สองของการเดินทาง (2) นครซิดนีย์ – เมลเบิร์น – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
06.30 น. ถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ เพื่อเปลี่ยนเครื่องภายในประเทศสู่ นครเมลเบิร์น
09.30 น. ออกเดินทางต่อสู่ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ QF431
11.05 น. เดินทางถึงสนามบินทูลามารีน นครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันจีน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำท่าน ผ่านชมเมืองเมลเบิร์น เป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้าด้วยกันเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำ Yarra River มีสวนสาธารณะริมน้ำ มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบันทำให้มีภูมิทัศน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น้ำตั้งอยู่ใจกลางเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น
นำท่านเดินทางสู่ย่านดันดีนองส์ ที่ยังเป็นป่าของต้นยูคาลิปตัสและเมืองตามแบบชนบทของออสเตรเลีย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยสัตว์พื้นเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสัตว์น้ำและสัตว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเล็กๆ ซึ่งเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวน้ำและนก นานาชนิด
นำท่านสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลกที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตย์ อัสดงซึ่งท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเห็นความน่ารักอย่างใกล้ชิด เพนกวิน น้อยเหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก
(ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทำให้เพนกวินตกใจ)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูกุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟ พร้อมไวน์รสเยี่ยม
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองเมลเบิร์น
นำท่านเข้าพักที่โรงแรมMEL MERCURE WELCOMEหรือเทียบเท่า (3*)
———————————–
วันที่สามของการเดินทาง (3) เกรทโอเชี่ยนโร้ท – เมลเบิร์น
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เกรทโอเซี่ยนโรด (Great Ocean Road) ผ่านเมืองจีลองเมืองหน้าอ่าวที่งดงาม
และมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เมืองที่ยังคงเอกลักษณ์ของบ้านในสไตล์แบบวิคตอเรียที่สวยงาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบตะวันตก ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นสู่ เกรทโอเซี่ยนโรด (Great Ocean Road) เส้นทางสายโรแมนติกซึ่งเป็นแนวชายฝั่งที่สวยงามที่สุดในออสเตรเลีย อยู่ทางตอนใต้ของเมืองเมลเบิร์น เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยม
มากที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐวิคตอเรียเชิญชมอ่าวอันมีเสน่ห์ ชายหาดทรายขาวละเอียด และผาหินที่ผุกร่อนไปตามแรงน้ำแรงลมธรรมชาติที่มีรูปร่างแปลกตา อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ดีแห่งหนึ่งที่รายล้อมด้วยรีสอร์ทมากมายที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 นอกจากนี้ยังมีจุด ชมวิวที่ความสวยงามแตกต่างกัน สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิกและลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใดๆในโลก ถือเป็นเมืองท่าเล็กๆ แห่งตำนานของสิบสองนักบุญในศาสนาคริสต์ของ

ออสเตรเลีย ที่เรียกว่า ทเวลฟ์ อโพสเทิล (12 Apostles) ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือ สิบสองสาวกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ ซึ่งถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด
ซึ่งเป็นรูปหินแกะสลักที่ดูน่าเกรงขาม 12แนวโขดหินเหนือน้ำทะเล มีอายุประมาณล้านปี มีนักท่องเที่ยวมาแวะเที่ยวมาก เพราะที่นี่มีความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้ได้ดื่มด่ำหลงไหลไปกับเสน่ห์นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากในรัฐวิคตอเรีย
(แนะนำซื้อทัวร์เพิ่มโดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ ให้ท่านชมความงามในมุมสูงที่รับรองได้ว่าท่านจะต้องประทับใจ ราคาที่เริ่มต้นโดยประมาณ 165 เหรียญออสเตรเลียโดยใช้เวลา 16 นาที สำหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเมลเบิร์น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า (3*)
วันที่สี่ของการเดินทาง (4) เมลเบิร์น – ซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินทูลามารีน นครเมลเบิร์น
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ นครซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ QF 432
11.25 น. ถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองซิดนีย์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์ เพื่อชม โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์กรยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2550ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร ห้องภาพยนตร์ และร้านอาหาร จำนวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับ สะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทำให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นำออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้
จากนั้น ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งย่านไชน่า ทาวน์ ซื้อของฝากสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝากคนทางบ้านที่ท่านรัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย
นำท่านเข้าพักที่ SYDNEY METRO MARLOW CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า(3.5*)
———————————–
วันที่ห้าของการเดินทาง (5) ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – สวนสัตว์พื้นเมืองKOALA PARK
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ต่างๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน้ำเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่าKATOOMBA จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK)เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนทำให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทำให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม นำท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY)ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจำลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากนั้นขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้ำเงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบท้องถิ่น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมืองKOALA PARK SANCTUARYเพลิดเพลินไปกับการชม
ธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดอาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบทให้ท่านได้
สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของ
ท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น บนพื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอันอุดม
สมบูรณ์เขตร้อนชื้น หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองซิดนีย์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพักที่ SYDNEY METRO MARLOW CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า(3.5*)
———————————–
วันที่หกของการเดินทาง (6) ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ
เช้า รับอาหารเช้าแบบกล่องจากโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ อาคารระหว่างประเทศ
09.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QF023
16.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ….. โดยสวัสดิภาพ
**************หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว