• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
สโลวาเกีย, ออสเตรีย, ฮังการี, เช็ก, เยอรมนี

Eastern Europe 10 วัน (QR)

รหัสทัวร์
WC…WQR0210M
ประเทศ
สโลวาเกีย, ออสเตรีย, ฮังการี, เช็ก, เยอรมนี
ระยะเวลา
10 วัน 7 คืน
วันที่
01 พ.ย. - 26 มี.ค. 2023
สายการบิน
กาตาร์แอร์เวย์
เริ่มต้นที่

92,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

1-10 พ.ย. 2565
23 ม.ค. - 1 ก.พ. ม.ค. 2566
10-19 ก.พ. 2566
3-12, 17-26 มี.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ Q) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
20.30 น. เดินทางสู่ สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833
23.20 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง

01.45 น. เดินทางสู่ กรุงมิวนิค โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833

07.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว เดินทางสู่ “เมืองเอททัล” Ettal (85 กม.) “เข้าชมสำนักสงฆ์แห่งเมืองเอททัล” (Kloster Ettal) ได้รับการขึ้นทะเบียน UNESCOสำนักสงฆ์แห่งนี้ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1330 ตรงกับวันสมโภชประจำปีของนักบุญวิทาลลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

จากนั้นเดินทางสู่เมือง ‘โอเบอรามาเกา’ Oberammergau (5 กม.) เมืองทางใต้ของกรุงมิวนิกในแคว้นบาวาเรีย มีชื่อเสียงระดับโลกจากการแสดง Passion Play ซึ่งมีการแสดงทุกๆ 10 ปีในเมืองนี้ตั้งแต่ปี 1634 (ยกเว้นปี 1940 เมื่อการแสดงละคร ถูกยกเลิกเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สอง)ตัวเมืองยังงดงามด้วยภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนที่เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา ทั่วทั้งเมืองมีร้านรวงเล็กๆ ที่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกสำหรับ ศาสนิก เก็บภาพประทับใจกับบรรยากาศที่คลาสสิก เดินทางสู่เมือง “โฮเฮนชวานเกา” (43 ก.ม.) ในแคว้นบาวาเรียของเยอรมนี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ “ขาหมูเยอรมัน” รสดั้งเดิมเสิร์ฟพร้อม “เบียร์เยอรมัน”

บ่าย หลังอาหารเปลี่ยนการเดินทางโดย นั่งรถมินิบัสขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อเข้าชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน์” (รถมินิบัสงดให้บริการในช่วงฤดูหนาว คณะจะต้องเดินเท้าขึ้นสู่ปราสาท) ปราสาทที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบการสร้างปราสาทเทพนิยายของเจ้าหญิงนิทราแห่งดีสนีย์แลนด์ ซึ่งได้ถูกตกแต่งไว้อย่างอลังการ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ.1845-1886 ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือรอบแก่งของแม่น้ำพอลลัท จากนั้น เดินทางสู่ “เมืองฟุสเซ่น” (3.5 กม.) เมืองเก่าอายุกว่า 700 ปี และเป็นที่ตั้งของปราสาท Hohes Schloss ชึ่งเป็นปราสาทยุคปลายกอธิคที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในบาวาเรียและเคยเป็นตำหนักฤดูร้อนของเจ้าชายปริ๊นซ์บิชอปห่งเอาก์สบูร์ก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

พักที่ : HOTEL HIRSCH, LUTIPOPARK HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ “เมืองฮัลส์ตัทท์” (Hallstatt) (274 กม.) เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ หรือ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ ซี เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี จากนั้น อิสระเดินเล่นชมเมืองฮัลสตัทท์ที่มีเสน่ห์และโรแมนติก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ GRILLED WHOLE TROUT
15.00 น. เดินทางสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” (73 กม.) เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซัค ระหว่างเส้นทางผ่านชม “ทะเลสาบมอนด์เซ” ที่ใช้เป็นฉากถ่ายทำตอนหนึ่งในภาพยนตร์ “เดอะซาวด์ ออฟ มิวสิค” ที่โด่งดังไปทั่วโลก ข้ามสู่ฝั่งเมืองเก่าที่ ถนนเกรไทเดร้ “ถนนช้อปปิ้ง” ที่มีการตกแต่งไว้อย่างงดงามอีกเส้นหนึ่งของโลก ถ่ายภาพที่ระลึกหน้า “บ้านพักโมสาร์ท” ซึ่งเป็นนักดนตรีเอก ที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเล่นในอาณาบริเวณ จัตุรัสโมซาร์ท ชม อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ศิลปะแบบบารอคในยุคต้น

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

พักที่: WYNDHAM GRAND SALZBURG CONFERENCE CENTRE, MERCURE SALZBURG CITY, NH COLLECTION หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
เดินทางสู่ “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)” (CESKY KRUMLOV) (217 กม.) เมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็ก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ชมเมืองเชสกี้คลุมลอฟ มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ด้วยทำเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มีน้ำล้อมรอบทำให้กลายเป็นปราการที่สำคัญในการป้องกันข้าศึกในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้าน การปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศในตอนปลายปี ค.ศ.1989

ค่ำ บริการอาหารค่ำ เมนูพิเศษ Mixed Grilled เนื้อสัตว์ 3 ชนิด (หมู เนื้อ ไก่) ย่างไฟร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงสูตรโบฮีเมียนรสเลิศ
ที่พัก : OLD INN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารเดินทางสู่ “กรุงปร้าก” (Prague) (170 กม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา เข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “ปราสาทปร๊าก” เข้าชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “มหาวิหารเซนต์วิตัส” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเชค ทุกคนเนื่องจากใช้เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดที่ทำให้กรุงปร๊ากกลายเป็นเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เดินข้าม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวาในช่วงศตวรรษที่14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบล้วน เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต ถูกเผาทั้งเป็น อิสระทุกท่านชม อาคารเมืองเก่า (The Old Town Hall) ที่มีนาฬิกาดาราศาสตร์ (The Astronomical Clock) ซึ่งทุกชั่วโมงจะมีรูปปั้นตุ๊กตาสาวกของพระเยซูคริสต์ทั้งสิบสองคนปรากฏโฉมออกมาให้เห็น (ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00) มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองสไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิ เครื่องแก้วสีต่างๆ หุ่นกระบอก งานผ้าปักรวมถึงชิ้นงานแกะสลัก ฯลฯ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : PLAZA PRAGUE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหาร เดินทางสู่ “เมืองเทลค์” (Telc) (81 กม.) เมืองเล็กๆ ที่สวยงามของเชกฯ ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 โดยตั้งอยู่ที่จุดตัดของเส้นทางการค้าระหว่างโบฮีเมีย โมราเวีย และออสเตรีย มีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมยุคเรอเนสซองส์ และบาโรกที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมือง ในปี 1992 ยูเนสโกชื่นชมเมืองนี้ด้วยเหตุผลเหล่านี้และรวมเทลค์ไว้ในรายชื่อแหล่ง 1 ใน 12 แห่งมรดกโลกในสาธารณรัฐเช็ก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่ “กรุงเวียนนา” (Vienna) (137 กม.) ผ่านชม “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจำเมือง, ศาลสูง ฯลฯ เดินทางสู่ “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” สวนสาธารณะอันร่มรื่นใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลก เข้าสู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย ชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” St. Stephen Cathedral เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูเวียนนา

พักที่ : MERCURE WIEN CITY, RENAISSANCE WIEN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าชม “พระราชวังเชินบรุนน์” (Schonbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัป
สบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมัน ด้านหลังของพระราชวังในอดีตในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้ และโมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์
ชมความงดงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้อง อาทิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราว ฯลฯ จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ “Outlet Parndorf” (50 กม.)
*** อิสระอาหารมื้อเที่ยง เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***
บ่าย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken, Gaastra, Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “กรุงบราติสลาวา” (43 กม.) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี ใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเชก ชม “ย่านเมืองเก่า” อาคารย่านเมืองเก่านี้ มีหลังคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบารอก และถนนหนทางปูหินแบบเมืองหลวงเก่าของยุโรป และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ อาทิ ผ้าลูกไม้, เครื่องกระเบื้อง ฯลฯ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : FALKENSTEINER HOTEL, PARK INN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร เดินทางสู่ “กรุงบูดาเปสต์” (Budapest) (200 กม.) เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมือง ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น” สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้เวลากว่า 54 ปีในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตรถือว่าเป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดในบูดาเปสต์ จากนั้น นำท่านผ่านชม “สะพานเชน” หรือสะพานโซ่” สัญลักษณ์ของกรุงบูดาเปสต์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหาร เดินทางขึ้นสู่ “คาสเซิ่ลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองในช่วงที่ถูกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐมกษัตริย์ของชาวแมกยาร์ทรงม้าเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าป้อมปราการ ชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” หรือ “ฮีโร่สแควร์” ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000 ปี

“ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบ” ชม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนี้ถูกสร้างแบบนีโอโกธิคอันโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบที่สวยงามเกินคำบรรยาย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : PARK INN BY RADISSON BLU BUDAPEST หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร เดินทางสู่ “เมืองเซนเทนเดร้” เดินเล่นชมเมืองเล็กๆ ที่มีทัศนียภาพสวยงามริมฝั่งแม่น้ำดานูบ โดยขึ้นชื่อเรื่องกลิ่นอายของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สถาปัตยกรรมแบบบาโรก ประวัติศาสตร์ของชาวเซอร์เบีย ร้านค้านิทานพื้นบ้านของฮังการี และงานศิลปะมากมายทั้งแบบเก่าและแบบสมัยใหม่

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

……… หลังอาหารเดินทางสู่ สนามบินบูดาเปสต์ เพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสารและทำคืนภาษี
16.55 น. เดินทางสู่ สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 200
22.55 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง

02.20 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 836
13.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*************************************
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ เมื่อท่านทำการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แล้ว

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

ราคานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / กรุงเทพฯ – มิวนิค // บูดาเปสต์ – กรุงเทพฯ หรือสลับประเทศ ก่อน-หลัง
 2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน
 3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 6. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม **
 8. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. น้ำดื่มบนรถ
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน / วัน (ท่านละ 1,000 บาท)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 5. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว