• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
สิงคโปร์

Genting Dream 3 วัน 2 คืน (สิงคโปร์-น่านน้ำสากล)

รหัสทัวร์
VTG...Genting Dream 3D2N
ประเทศ
สิงคโปร์
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
วันที่
21 ต.ค. - 11 ธ.ค. 2022
สายการบิน
แอร์เอเชีย
เริ่มต้นที่

27,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

21-23 ต.ค. 2565
2-4, 9-11 ธ.ค. 2565

ไฮไลท์ทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

07.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

10.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD357
**เดินทางช่วงเดือนธันวาคม เวลาบินเปลี่ยนเป็น 10.50 น. และถึงสนามบินชางงี เวลา 14.30 น.
(ไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง)

14.05 น. เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ
จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre นำท่านเช็คอินขึ้นเรือ Genting Dream โดยเริ่มจากติดแท็กกระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือสำราญ จากนั้นผ่านจุดสแกนสัมภาระ เจ้าหน้าที่เรือจะขอดูใบรับรองการฉีดวัคซีนและใบรับรองผลตรวจ ATK จากนั้นนำตั๋วเรือพร้อมพาสปอร์ตเช็คอินเพื่อรับ Cruise Card ด้วยตัวท่านเอง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองก่อนขึ้นเรือสำราญ หลังจากขึ้นเรือสำราญแล้ว นำท่านสู่ห้องอาหาร เพื่อรับประทานอาหารว่าง และนำท่านเดินชมห้องอาหารต่างๆ ภายในเรือสำราญ

20.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์ ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักจากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์สามารถทำการจองได้ที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) หรือฟังดนตรีสดตามบาร์ต่างๆ ทั่วทั้งลำเรือ (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ) ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก RW Daily หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน

เช้า/กลางวัน ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดให้หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้
หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือฟังดนตรีสดตามบาร์ต่างๆ ทั่วทั้งลำเรือ

ช่วงค่ำ เรือจะมีแท็กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวัน ให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)

**ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก
**เรือจะมีใบแจ้งสถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน**
**ก่อนลงจากเรือ ต้องกรอกข้อมูลออนไลน์บัตรเข้าสิงคโปร์ (SG Arrival Card) โดยแสกน QR CODE จากเอกสารที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ท่านให้ห้องพัก

เช้า ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้

10.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์ (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังลงจากเรือ ทุกท่านจะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านที่ด้านล่าง

พีเรียด 21-23 ต.ค./ 30ธ.ค.65 – 1ม.ค.66
หลังลงจากเรือสำราญแล้ว นำท่านผ่านชมเมืองสิงคโปร์ และแวะถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน (Merlion), ชมถนนอลิซาเบธวอร์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้าชื่อดังของสิงคโปร์ย่านถนนออร์ชาร์ด ที่เต็มไปด้วยสีสันของสินค้าหรูหราหลากหลายแบรนด์จากทั่วโลก เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นเดินทางสู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ พิเศษ!! นำท่านถ่ายรูปน้ำตกยักษ์ที่อยู่กลางอาคาร The Jewel Changi มีความสูงราวๆ 40 เมตร ซึ่งถือเป็นน้ำตกในอาคารที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ สนามบิน ตามอัธยาศัย

19.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินชางงี โดยสายการบิน JETSTAR เที่ยวบินที่ 3K513

**เดินทาง 30ธ.ค. – 1ม.ค.66 เวลาบินเปลี่ยนเป็น 19.15 น. และถึงสนามบินสุววรณภูมิ เวลา 20.40 น.
(ไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง)
20.40 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…

พีเรียด 2-4 ธ.ค. (Bus 1) / 9-11 ธ.ค. 2565 (Bus 1)
หลังลงจากเรือสำราญแล้ว นำท่านผ่านชมเมืองสิงคโปร์ และแวะถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน (Merlion) หรือสิงโตทะเล สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ จากนั้นเดินทางสู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ พิเศษ!! นำท่านถ่ายรูปน้ำตกยักษ์ที่อยู่กลางอาคาร The Jewel Changi มีความสูงราวๆ 40 เมตร ซึ่งถือเป็นน้ำตกในอาคารที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ สนามบิน ตามอัธยาศัย

16.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชางงี โดยสายการบินสกู๊ด แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TR610
(ไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง)

17.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…

พีเรียด 2-4 ธ.ค. (Bus 2) / 9-11 ธ.ค. 2565 (Bus 2)
หลังลงจากเรือสำราญแล้ว นำท่านผ่านชมเมืองสิงคโปร์ และแวะถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน (Merlion), ชมถนนอลิซาเบธวอร์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้าชื่อดังของสิงคโปร์ย่านถนนออร์ชาร์ด ที่เต็มไปด้วยสีสันของสินค้าหรูหราหลากหลายแบรนด์จากทั่วโลก เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นเดินทางสู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ พิเศษ!! นำท่านถ่ายรูปน้ำตกยักษ์ที่อยู่กลางอาคาร The Jewel Changi มีความสูงราวๆ 40 เมตร ซึ่งถือเป็นน้ำตกในอาคารที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ สนามบิน ตามอัธยาศัย

19.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินชางงี โดยสายการบิน JETSTAR เที่ยวบินที่ 3K513 (ไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง)

20.40 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…

กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป
หากท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามและตรวจสอบยอดจองก่อน

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

ราคานี้รวม

 • ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ประเภทห้องตามที่ระบุในแต่ละพีเรียด)
 • ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมัน กรุงเทพ-สิงคโปร์-กรุงเทพ (ไปกลับ) ชั้นประหยัด (สายการบินตามที่ระบุในแต่ละพีเรียด)
  หากมีเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน
 • ค่าขนส่งกระเป๋าโดยสาร ซึ่งสายการบินมีบริการท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
  หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนด ท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ, ภาษีท่าเรือ
 • หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี จะได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
 • ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
 • ค่าอาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่า Wifi ฯลฯ
 • ค่าตรวจ ATK พร้อมใบรับรองภาษาอังกฤษ ก่อนขึ้นเรือสำราญ โดยตรวจได้เร็วสุด 1 วันก่อนขึ้นเรือสำราญ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการในภายหลัง)
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ E-Vaccine Passport
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว