• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ยุโรป

Happy Heritage 8 Days

รหัสทัวร์
VTG_03Happy Heritage Belgium-Netherland-German 8D_TG
ประเทศ
ยุโรป
ระยะเวลา
8 วัน
วันที่
18 ก.พ. - 25 ก.พ. 2019
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

53,500 บ.

กำหนดการเดินทาง

18-25 ก.พ. 2562

ไฮไลท์ทัวร์

บินตรง!!..โดยสายการบินไทย (TG) เต็มอิ่มเที่ยว 3 ประเทศ .. ชมหมู่บ้านกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์ เที่ยวอัมสเตอร์ดัมล่องเรือกระจกชมเมือง เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส เที่ยวเมืองเกนท์ ชมเมืองมรดกโลก เมืองโคโลญจน์และเมืองบอนน์บ้านเกิดบีโธเฟ่น ชมหมู่บ้านมรดกโลกกีธูร์น หมู่บ้านน่ารัก ล่องเรือชมทัศนียภาพงดงามและช้อปปิ้ง Maasmechelen Village Outlet

รายละเอียดทัวร์

บริษัทฯ นำท่านสัมผัสกับอีกหนึ่งเส้นทางสวยในยุโรป นำท่านเยือนประเทศในกลุ่มเบเนลักซ์ และเยอรมันประเทศที่เป็นมหาอำนาจยิ่งใหญ่ในอดีต เที่ยวสามประเทศกับ เนเธอร์แลนด์, เบลเยี่ยม และเยอรมัน นำท่านชมเมืองสวยๆ และเมืองมรดกโลกที่งดงามและมีเวลาเดินชมเมืองแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบ ดังนี้

อัมสเตอร์ดัม    เมืองหลวงแสนงามของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์  อดีตอาณาจักรใหญ่ในด้านการค้าทางทะเล และยังเป็นประเทศที่เป็นที่ตั้งของศาลโลกอีกด้วย ชมธรรมชาติที่งดงามและเมืองใหญ่ที่สวยงาม

ซานสคันส์            หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศโดยหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี

หมู่บ้านกีธูร์น      หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความน่ารักและมีเสน่ห์ ออกแบบตกแต่งในแบบตะวันตกที่อบอุ่นมีคลองขนาดเล็กไหลผ่าน เกิดเป็นทัศนียภาพงดงาม ได้รับการขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์

ซานส์สคันส์         หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี ซึ่งจะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม

โคโลญจ์                 เป็นเมืองเมืองที่เก่าแก่ที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยโรมัน และยังเป็นเมืองหลวงเก่าของเยอรมันตะวันตกในสมัยอดีตก่อนการรวม ตัวกันกับเยอรมันตะวันออก คนไทยเราจะรู้จักเมืองนี้ตามชื่อของน้ำหอม โอ เดอร์ โคโลญจน์ และยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมดังกล่าวมาตั้งแต่เกือบ300ปี เลข 4711

บอนน์               เมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งที่มีความสวยงามของประเทศเยอรมัน เคยเป็นอดีตเมืองหลวงของเยอรมนีตะวันตก ปัจจุบันเป็นเมืองเเห่งการศึกษาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองโคโลญจ์ ริมเเม่น้ำไรน์ เเละอยู่ใกล้ๆ กับเมืองสำคัญๆ อย่างเมืองดุสเซลดอร์ฟ

เกนท์                เมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในยุโรปเหนือ ได้ชื่อว่าเป็นนครที่สวยงามเป็นรองกรุงปารีสเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

บรัสเซลส์         นครหลวงแห่งประเทศเบลเยี่ยม ชมเมืองที่งดงามและสัญลักษณ์ของหนูน้อยมานิคินพิส ให้ท่าน

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเที่ยวเมืองบรูจจ์ทีได้ชื่อว่าเป็นเวนิสแห่งเบลเยี่ยม

โปรแกรมการเดินทาง

21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คกรุ๊ปROW Dเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ กำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็น รายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

00.30 น.      นำท่านออกเดินทางสู่เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG934

07.05 น.       เดินทางถึงสนามบินนครบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้นนำท่านโดยสารรถโค้ชเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัมส์Amsterdamsนำท่านชมกรุงอัมสเตอร์ดัมเมืองแห่งสายน้ำ เมืองที่ได้สมญานามว่าเวนิสแห่งยุโรป เมืองที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ซึ่งตลอดสองฝั่งแม่น้ำแอมเทลจะพบเห็นบ้านเรือนแพที่จอดเรียงรายประดุจหมู่บ้านกลางสายน้ำอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนสองฝั่ง ถึงแม้ว่าจะไม่อาจเอ่ยได้ว่ามีความคลาสสิค แต่ก็มีเอกลักษณ์ที่คู่ควรแก่การไปเยือน(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

กลางวัน                            รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                  นำท่านชมกรุงอัมเสตอร์ดัมเมืองแห่งสายน้ำ เมืองที่ได้สมญานามว่าเวนิสแห่งยุโรป เมืองที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ซึ่งตลอดสองฝั่งแม่น้ำแอมเทลจะพบเห็นบ้านเรือนแพที่จอดเรียงรายประดุจหมู่บ้านกลางสายน้ำอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนสองฝั่ง ถึงแม้ว่าจะไม่อาจเอ่ยได้ว่ามีความคลาสสิค แต่ก็มีเอกลักษณ์ที่คู่ควรแก่การไปเยือนนำท่านชมย่านเมืองเก่าและย่านจัตุรัสดัมส์สแควร์ ชมและถ่ายรูปด้านนอกกับพระราชวังหลวง (Royal Palace)หรือภาษาดัชท์ KonniklijkPaleis สร้างขึ้นในปี 1648-1654 เพื่อใช้เป็นศาลาว่าการเมือง จนมาในปี 1808 ในสมัยของกษัตริย์ Lodewijk Napoleon จึงได้เปลี่ยนมาใช้เป็นที่พักอาศัยของราชวงศ์ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ ได้ถูกใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะของพระราชินี จากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือ ให้ท่าน ล่องเรือหลังคากระจก เพื่อชมบรรยากาศของเมืองเก่าอัมสเตอร์ดัมที่สร้างอยู่ริม 2 ฝั่งคลองที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 16-18 ซึ่งคลองนี้ขุดขึ้นมาเพื่อควบคุมระดับน้ำของแม่น้ำแอมสเตลที่มักจะเอ่อล้นเข้าท่วมในเมืองจนเป็นหนึ่งในตำนานของชื่อเมืองและปัจจุบันชาวเมืองยังใช้สัญจรไปมาพร้อมกับสถาปัตยกรรมรูปปูนปั้นต่างๆ บ่งบอกถึงความมีฐานะศักดินาและบ้านบางหลังมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนเพชร ชมกรรมวิธีการเจียรนัยเพชร 1 ในสินค้าออกที่สำคัญของเนเธอร์แลนด์ที่จะทำให้เข้าใจถึงวิธีการในการเลือกซื้ออัญมณีล้ำค่านี้ ท่านมีโอกาสเข้าชมโชว์รูมที่จะนำเพชรน้ำดีขนาดต่างๆ มาให้ท่านได้ชม

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกีธูร์น Giethoorn Village(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)นำชมเมืองที่ ประกอบไปด้วยหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความน่ารักมากมาย มีผู้คนอาศัยอยู่ราวๆ 2,600 คน ส่วนมากเป็นชาวไร่ที่ มีฐานะดี บ้านแต่ละหลังมีการออกแบบและตกแต่งให้เป็นกระท่อมสไตล์ตะวันตกที่แสนน่ารักอบอุ่น มีคลอง ขนาดเล็กที่มีความยาวกว่า 7.5 กิโลเมตร แทรกตัวไปทั่วหมู่บ้าน มีสะพานไม้ทรงสวยมากกว่า 170 สะพาน ไว้เชื่อมระหว่างบ้านเรือนเข้าหากัน ชาวบ้านที่นี้ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางสัญจรเท่านั้น ไม่เว้นแม้แต่ บุรุษไปรษณีย์ก็ต้องพายเรือส่งไปรษณีย์เช่นกัน และนี้ก็กลายเป็นเอกลักษณ์ที่แสนมีเสน่ห์ของหมู่บ้านกีธูร์น จนทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (The Venice of the Netherlands)ในปี 1958 ภาพยนตร์ตลกชื่อดังของ Bert Haanstraอย่าง Fanfare ได้ใช้หมู่บ้านกีธูร์นเป็นฉากหลักในการถ่ายทำ และ มีผลทำให้หมู่บ้านไร้ถนนแห่งนี้ กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จนมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกพลัดกันมา เยี่ยมชมความสวยงามสุดโรแมนติกของหมู่บ้านกีธูร์น ให้ท่านชมทัศนียภาพของหมู่บ้านและนำท่าน ล่องเรือในลำคลองน้ำใสท่ามกลางอากาศแสนบริสุทธิ์ชมบ้านเรือนทรงน่ารักที่เรียงรายอยู่ริมฝั่ง เพลิดเพลินไปกับดอกไม้หลากสีสันต่างๆ(ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน) และให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก เป็นของฝาก

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ZaanseSchans(ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี ซึ่งจะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ำ ทุ่งหญ้า และการปศุสัตว์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับกังหันลม จัดเป็นหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกังหันของประเทศนี้ได้มีการใช้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านการผันน้ำ วิดน้ำ ระบายน้ำเพื่อเอาดินในทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ พร้อมชมการทำรองเท้าไม้ ที่ถือเป็นของและสินค้าที่ระลึกที่สำคัญของเนเธอร์แลนด์ และการทำชีสแบบเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังสมควรแก่เวลาเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัมส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย        นำท่านชมเมืองโคโลญจน์ เมืองที่เก่าแก่ที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยโรมัน ชื่อเมืองนี้มาจาก “โคโลเนีย”ซึ่งตั้งอยู่ทาง ตอนใต้ของรัฐ Nordrhein-Westfalen เยอรมันเหนือใกล้กับเมืองบอนน์ เมืองหลวงเก่าของเยอรมันตะวันตก ในสมัยอดีตก่อนการรวม ตัวกันกับเยอรมันตะวันออก คนไทยเราจะรู้จักเมืองนี้ตามชื่อของน้ำหอม โอ เดอร์ โคโลญจน์ (Eau de Cologne 4711) และที่นี้ก็เป็นแหล่งผลิตน้ำหอมดังกล่าวมาตั้งแต่เกือบ300ปี เลข 4711 คือเลขที่ของบ้านผู้ผลิตนั่นเอง นำท่านเข้าชมพร้อมถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญจ์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิค ดั้งเดิมที่อยู่ในรายชื่อของสถานที่แห่งมรดกโลก เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็น วิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157เมตร กว้าง 86เมตร ยาว 144เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารีเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และสร้าง เสร็จในปี 1880และครั้งหนึ่งสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือนเมื่อ คราวเสด็จประพาสเยอรมันครั้งแรกในปี 1897 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เครื่องบินพันธมิตรได้ถล่ม วิหารแห่งนี้รวม 14 ครั้งแต่ทุกครั้งเหมือนมีมนตร์ขลัง ลูกระเบิดพลาดจากมหาวิหารไปทุกคราวไปคงความ เสียหายแก่มหาวิหารเพียงเล็กน้อย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองบอนน์ Bonnเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งที่มีความสวยงามของประเทศเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองบอนน์ เคยเป็นอดีตเมืองหลวงของเยอรมนีตะวันตก เดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมปราการของพวกโรมัน และเมืองบอนน์ถูกโจมตีอย่างหนักระหว่างสงกรามโลกครั้งที่ 2 และปี 1949 จนต่อมามีการรวมเยอรมันกันเกิดขึ้น ทำให้บอนน์ ถูกเเทนที่ด้วยเมืองหลวงเก่าดั้งเดิมอย่างกรุงเบอร์ลิน เเละทำให้เมืองเเห่งนี้กลับมาเป็นเมืองเเห่งการศึกษาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองโคโลญจ์ ริมเเม่น้ำไรน์ เเละอยู่ใกล้ๆ กับเมืองสำคัญๆ อย่างเมืองดุสเซลดอร์ฟ บอนน์ ยังเป็นเมืองเเห่งการศึกษา ประกอบไปด้วยบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์และสถานปัตยกรรมอาคารที่สวยงาม นำท่านถ่ายรูปกับภายนอกกับมหาวิทยาลัยบอนน์ ที่มีชื่อเสียงอย่างมากเเละมีความเก่าเเก่เป็นอย่างยิ่ง โดยมีอาคารเหลืองทองที่สวยงามรายล้อมด้วยสนามหญ้าและนักศึกษา เเละอาคารสำคัญๆ อยู่มากมายหลายเเห่งด้วยกัน เเถมยังมีบรรยากาศเเห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาอย่างมาก โดยสองข้างทางบนถนนเส้นนี้จะเต็มไปด้วยคาเฟ่มากมายเเละลานเบียร์ที่คอยต้อนรับผู้มาเยือนเเละบรรดานักศึกษาที่มาเรียนที่นี่ โดยศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเเห่งนี้ก็มีทั้ง พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16ให้เวลาท่านเดินเล่นและถ่ายรูปกับภายนอกของพิธภัณฑ์ของบีโธเฟน โดยอาคารที่นำมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์นั้นก็คือบ้านเกิดของเขานั่นเอง สัมผัสถึงชีวิตในวัยเยาว์ของนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกคนนี้ ถ่ายรูปกับอาคารศาลาว่าการเมืองบอนน์ Bonn’s Town Hall แหล่งรวมความคึกคักของเมืองและยังเป็นสถานที่จัดงานคาร์นิวัลอีกด้วยให้เวลาท่านเดินเล่นในย่านตลาดร้านค้าของเมือง รวมถึงถ่ายรูปเพิ่มเติมกับป้อมปราการโกเดสเบิร์ก เป็นต้น

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                   นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศเบลเยี่ยม เดินทางสู่ มาชเมอเชอเลน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ที่ตั้งของมาสเมอเชอเลนวิลเลจ เอ๊าท์เล็ต ในเครือของชิคเอ๊าท์เล็ตMaasmechelen Village Outletให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ที่มีการจัดรายการโปรโมชั่นในราคาพิเศษ (เงื่อนไขแล้วแต่ ร้านค้าในเอ๊าท์เล็ต) อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ อาทิ Armani, Asics, Boss, Calvin Klein, Coach, Diesel, Escada, Fossil, Furla, Guess, Kipling, Lacoste, Levi’s, Max Mara, Michael Kors, New Balance, Nike, Puma, Polo, Samsonite, Superdry, Tommy Hilfiger, Timberland, Versace เป็นต้น
**อิสระรับประทานอาหารค่ำ ภายในเอ๊าท์เล็ต ตามอัธยาศัย**
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองบรัสเซลล์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท์ Ghent เมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในยุโรปเหนือ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเกนท์ได้ชื่อว่าเป็นนครที่สวยงามเป็นรองกรุงปารีสเพียงแห่งเดียวเท่านั้นผ่านชม ปราสาทท่านเคานท์ ป้อมปราสาทในยุคกลาง ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัยของ Philip of Alsace และถึงแม้ว่าเบลเยี่ยมจะผ่านการรบและสงครามมามากมายแต่ปราสาทท่านเคานท์ยังคงความงดงามผ่านกาลเวลา และเป็นแห่ลงท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองเกนท์ นำท่านชม หอระฆังประจำเมือง ที่สูงตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้า ที่ด้านล่างนั้นเป็น หอประชุมสงฆ์ ที่มีมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 15 และได้รับเกียรติเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้นำท่านชมมหาวิหารเมืองเกนท์Saint Bavo Cathedral โบสถ์สไตล์กอธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ภายในมีการเก็บรักษาแท่นบูชาเกนท์ผลงานชิ้นเอกของพี่น้องตระกูลฟาน เอค สร้างไว้ตั้งแต่ปี1432 เป็น 1ในผลงานที่ฮิตเลอร์ต้องการมากที่สุด

กลางวัน                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                  นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงบรัสเซลเมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง)นำท่านชมและถ่ายรูปภายนอก อะโตเมี่ยม ประติมากรรมอันงดงามสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลกเอ็กซ์โป ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศเบลเยี่ยม ถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญ และปัจจุบันถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงบรัสเซล  จากนั้นนำท่านชมเมืองและชมความสวยงามของจัตุรัสแกรนด์เพลซ ที่เป็นแลนด์มาร์คของบรัสเซล์ล สถานที่ตั้งของอดีตพระราชวังหลวง ศาลาว่าการเมืองเก่า ที่มีสร้างด้วยศิลปะหลายยุคสมัยทั้งสไตล์โกธิค บารอคและรอคโคโค นำท่านถ่ายรูปคู่กับหนูน้อยมาเนเคนพีส หรือหนูน้อยยืนฉี่  สัญลักษณ์ที่สำคัญยิ่งของบรัสเซลลส์และเลือกซื้อของฝากและช็อคโกแล็ตรูปหนูน้อยมาเนเคสพิสแสนอร่อย ซึ่งประเทศเบลเยี่ยมยังเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านความอร่อยของช็อคโกแล็ตอีกด้วย และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของฝากจากจัตุรัสแกรนด์เพลสและเดินเล่านถ่ายรูปกับอาคารที่มีสถาปัตยกรรมสวยๆ

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  ได้เวลาสมควรให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พัก และนำท่านเดินทางสู่สนามบินเผื่อเวลาสำหรับการทำคืนภาษี

13.10 น.         นำท่านออกเดินทางจากกรุงบรัสเซลส์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG935

06.10น.            เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**


รายการการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

อัตราค่าเดินทาง         18-25 ก.พ.2562

Happy Heritage เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน8 วัน (TG) ราคารวมตั๋วโดยสาร ราคาไม่รวมตั๋วโดยสาร
ผู้ใหญ่ ท่านละ 53,500 30,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 51,500 30,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 49,500 28,900
ท่านที่ประสงค์จะพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 6,900

          **ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,800 บาท // ค่าทิปคนขับและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท  ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง **

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน  ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทยเส้นทางกรุงเทพฯ-บรัสเซลส์-กรุงเทพฯชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ(2 ท่านต่อห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน1,000,000 บาทเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 2ต.ค.2561 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด(30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการนัดหมายและแปลเอกสาร ท่านละ 3,800 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ ท่านละ 1,800 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง)
 • ค่าบริการยกกระเป๋าทุกแห่ง ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง
 • ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์)
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ และผู้เดินทางต้องการทำเพิ่มเติม อาทิ ภัยธรรมชาติรุนแรง หรือ ทรัพย์สิน หรือเที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น

หมายเหตุ

 • อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า25 ท่านและจะต้องชำระมัดจำ หลังจากได้รับการยืนยันการจองทัวร์ทันทีท่านละ 20,000 บาท
 • กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
 • การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20วัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้วมือ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว