• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
นิวซีแลนด์

THE HOBBIT TOUR NEW ZEALAND NORTH ISLAND 6D/4N ตามรอยภาพยนตร์เรื่องดังฮอบบิต และ เดอะลอร์ดออฟเดอะริงค์

รหัสทัวร์
BW…Hobbit tour NZ 6D4N b QF_MAR-…NGKRAN
ประเทศ
นิวซีแลนด์
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
วันที่
23 มี.ค. - 17 เม.ย. 2023
สายการบิน
แควนตัส แอร์เวย์
เริ่มต้นที่

99,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

23-28 มี.ค. 2566
12-17 เม.ย. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

อ๊อคแลนด์ – ทัวร์ชมเมือง – ถ้ำหนอนเรืองแสง – โรโตรัว – ศุนย์วัฒนธรรมเมารี – อะโกรโดมฟาร์มทัวร์ – โชว์ตัดขนแกะ – เทาโป – น้ำตกฮูก้า – สกายไลน์ – หมู่บ้านฮอบบิต – อ๊อคแลนด์ – สกายทาวเวอร์ – ช็อปปิ้ง

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิฯ)
15.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการแควนตัสแอร์ไลน์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18.10 น. ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ QF024
———————————
วันที่สอง ซิดนีย์ – อ็อคแลนด์ – ทัวร์ชมเมือง
06.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซิดนีย์ เผื่อเปลี่ยนเครื่องต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์
09.30 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ QF143
14.35 น. เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
บริการแซนวิชและน้ำผลไม้ แล้วนำท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาร์เบอร์ ชมเขาอีเดน ภูเขาไฟที่ดับแล้ว สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองอ็อคแลนด์แลนด์ทั้งเมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักSYKCITY HOTEL หรือเทียบเท่า
———————————
วันที่สาม อ็อคแลนด์ – ถ้ำหนอนเรืองแสง – โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนำท่านเข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านนั่งเรือเข้าไปในถ้ำอันเงียบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและท่านจะได้ชมความงดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อีกแห่งที่พลาดไม่ได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบ บาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพที่ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าแฮงงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่ สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในแบบชนพื้นเมืองเมารี ณ ศูนย์วัฒนธรรมเมารีเทปูย่า ท่านจะได้ชมการแสดงของชนเผ่าเมารี บ่อน้ำพุร้อน การโชว์การแกะสลักไม้ และ นกกีวีที่ใกล้จะสูญพันธุ์
ค่ำ รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี ณ ศูนย์วัฒนะธรรมเมารี แฮงงิอาหารสุดพิเศษที่ปรุงขึ้นเฉพาะในวาระพิเศของชนเผ่าเมารีในเขตภูมิภาคโรโตรัวเท่านั้น โดยชาวเมารีจะขุดหลุมขนาดใหญ่ตามขนาดและปริมาณอาหารที่จะทำ ความกว้างประมาณ 4 ฟุต ลึกราว 3 ฟุต จากนั้นจุดฟืนเผาหินลาวาให้ร้อนระอุทิ้งลงก้นหลุมที่ขุดไว้ และนำเนื้อประเภท ไก่ ปลา และผักที่มีหัวในดิน เช่น มันหวาน ซึ่งเป็นอาหารตามประเพณีนิยมห่อด้วยใบไม้วางลงก้นหลุม แต่ปัจจุบันใส่เนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ และผักที่ชอบลงในฟลอยด์อลูมิเนียมหรือขดลวดนำความร้อนที่สานเข้าด้วยกันจนเป็นตะกร้าวางลงบนหินร้อนๆ คลุมด้วยกระสอบป่านชุ่มน้ำทับลงไปแล้วจึงกลบดินอบให้แน่นทั่วถึงกัน พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

———————————
วันที่สี่ อะโกรโดมฟาร์มทัวร์ – โชว์ตัดขนแกะ – เทาโป – น้ำตกฮูก้า – สกายไลน์ยอดเขาโนโงทาฮา
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่ อะโกรโดม นั่งรถแทร๊กเตอร์เข้าไปชมการทำงานภายในฟาร์มของอะโกรโดม ท่านจะได้ใกล้ชิดกับฝูงแกะและอัลปาก้าสุดน่ารักพร้อมกิจกรรมให้อาหารสัตว์แบบใกล้ชิด พร้อมชมประวัติความเป็นมาของอะโกรโดมหนึ่งในฟาร์มแกะที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและแสดงความสามารถของแกะที่มีความแตกต่างกันของสายพันธุ์ต่างๆ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางแบบจีน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง นำท่านชมน้ำตกฮูก้า อันงดงามของแม่น้ำไวคาโตกระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ และข้ามชั้นหินสูง 11 เมตร กลายเป็นน้ำตกที่สวยงามยามต้องแสงแดด นอกจากนี้ยังไห้ท่านได้ชมการนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท ที่ตื่นเต้นของเกาะเหนือ และชมการกระโดดบันจี้ ที่เป็นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้าจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาเยือนนิวซีแลนด์(รายการเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) นำท่านเดินทางกลับเมืองโรโตรัวนั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นไปยังยอดเขาโนโงทาฮาเพื่อชมวิวเมืองโรโตรัวอันสวยงามแบบ360องศาให้ท่านได้ดื่มด่ำรวามสวยงามกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติแสนอร่อย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาโนโงทาฮา
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

———————————
วันที่ห้า หมู่บ้านฮอบบิต – อ็อคแลนด์ – สกายทาวเวอร์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บ้านฮอบบิท สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท ขอผู้กำกับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่านได้ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อันตระการตา นำชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางแบบบาร์บิคิว ณ ภัตตาคารในหมู่บ้านฮอบบิต
หลังจากนั้นนำท่านกลับ เมืองอ็อคแลนด์ อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัยบนถนนควีนส์ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อหรือจะเข้าชมคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วยนำท่านขึ้นชมวิวเมืองอ็อคแลนด์ในมุมสูงจากตึกที่สูงที่สุดของนิวซีแลนด์ที่ สกายทาวเวอร์ ด้วยระดับความสูง 328 เมตรจึงทำให้สามารถเห็นทัศนียภาพของเมืองได้อย่างชัดเจนแบบ360องศาเลยทีเดียว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารตะวันตก ณ ภัตตาคาร ORBIT 360
เปิดประสบการณ์มื้อค่ำสุดหรู ณ ภัตตาคารชื่อดังที่อยู่บนตึกสกายทาวเวอร์ บนชั้น 52 ท่านจะได้ชมวิวเมืองอ็อคแลนด์แบบ360 องศา เพราะภัตตาคารจะค่อยๆหมุนไปรอบๆให้ท่านได้ชมวิวโดยที่แทบจะไม่รู้สึกตัว การันตีด้วยรางวัลมาแล้วมากมายล่าสุด 2021 TripAdvisor Travellers’ Choice Award winner
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SKY CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
———————————
วันที่หก อ็อคแลนด์ – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
เดินทางสู่สนามบินอ็อคแลนด์
06.00 น. ออกเดินสู่เมืองซิดนีย์ โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF140
07.40 น. เดินทางถึงเมืองซิดนีย์ รอเปลี่ยนเครื่อง
09.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QF023
16.40 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ….. โดยสวัสดิภาพ

**************************************

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว