• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
สเปน, โปรตุเกส

NORTHERN SPAIN & PORTUGAL

รหัสทัวร์
WC...WCNT220113
ประเทศ
สเปน, โปรตุเกส
ระยะเวลา
11วัน8คืน
วันที่
02 ธ.ค. - 26 มี.ค. 2023
สายการบิน
กาตาร์แอร์เวย์
เริ่มต้นที่

115,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

2-12 ธ.ค. ธ.ค. 2565
23 ม.ค. - 2 ก.พ. ม.ค. 2566
10-20 ก.พ. 2566
16-26 มี.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เซโกเบีย (มรดกโลก) – บายาโดริด – บูร์โกส – บิลเบา – ซานติยานา เดล มาร์ – กิฆอน – โอเวียโด โก้ – ลัวการ์ – ลูโก้ – ซานดิเอโก้ เดอ คอมโพสเตลล่า – บราก้า – กิมาไรซ์ – ปอร์โต้ – โคอิมบรา – โตมาร์ – ลิสบอน – แหลมโรก้า – ซินตร้า – พระราชวังแห่งชาติเปนา – หอคอยเบเล็ง – อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ – ลิสบอน – ช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade

โปรแกรมการเดินทาง

18.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
21.10 เดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบิน QR 833

00.15 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ รอเปลี่ยนเครื่อง (1 ชั่วโมง)
01.30 เดินทางสู่กรุงมาดริด ประเทศสเปนโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบิน QR147
08.00 ถึงสนามบินกรุงมาดริด (MADRID) เมืองหลวงของประเทศสเปน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านชมกรุงแมดริด (MADRID) เมืองหลวงของประเทศสเปน เข้าสู่พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) จัตุรัสใจกลางเมืองซึ่งถือเป็นย่านเก่าแก่และมีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งของมาดริด เป็นที่ตั้งของตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเมืองเมื่อปลายศตวรรษที่ 15 จากนั้นเข้าสู่ “ย่านปูเอต้าเดลซอล” หรือประตูพระอาทิตย์ จุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน ที่เป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน และรถเมล์ทุกสาย และยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมืองที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ถ่ายรูปกับ ‘อนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา’ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่เมือง ‘เซโกเบีย’ (Segovia) (92 ก.ม.) เมืองมรดกโลกแห่ง แคว้นคาสตีล และเลออน ของประเทศสเปน เขตเมืองเก่าล้อมรอบด้วยกำแพงที่สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 (บนฐานที่มั่นของโรมัน) และได้รับการบูรณะในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 ชม ‘สะพานส่งน้ำโบราณ’ (Roman Aqueduct of Segovia) โดยสะพานส่งน้ำแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1 นำท่านถ่ายรูปกับ ‘มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย’ จากนั้นเดินทางสู่เมือง ‘บายาโดริด’ (116 ก.ม.)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก : HOTEL NOVOTEL VALLADORID หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านชมเมืองบายาโดริค (Valladolid) เมืองหลักของทั้งจังหวัดบายาโดลิดและแคว้นคาสตีล-เลออน เข้าสู่ พลาซามายอร์ (Plaza Mayor) จัตุรัสที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่าเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญๆ เช่น ศาลาว่าการของเมืองบายาโดลิด, หอนาฬิกา, พิพิธภัณฑ์ และอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก ชม ‘โบสถ์ซานปาโบล’ (San Pablo Church) โบสถ์เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1445 – 1468 ตัวอาคารโดดเด่นไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค ด้านหน้าตกแต่งด้วยรูปปั้นและแท่นไม้กางเขนขนาดใหญ่ แวะถ่ายรูปกับ มหาวิทยาลัยบายาโดลิด (University of Valladolid) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสเปน และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1241 โดยพระเจ้าอัลฟองโซที่ 8 แห่งคาสติลญ่า // เดินทางสู่เมืองบูร์โกส “Burgos” (120 กม.)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ชมเมืองบูร์โกส อดีตเมืองหลวงของอาณาจักร Castilla-Leon ที่รวมแคว้นกันเป็นเวลาห้าศตวรรษ ซึ่งมีผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมโกธิกแบบสเปน ‘มหาวิหารแห่งบูร์โกส’ (Catedral de Burgos) ซึ่งได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1984 มหาวิหารแห่งนี้สร้างอุทิศให้แก่พระแม่มารีสถาปัตยกรรมของมหาวิหารเป็นแบบสถาปัตยกรรมโกธิค ซึ่งรวมถึงโดมที่เต็มไปด้วยดวงดาวซึ่งครอบคลุมหลุมฝังศพของ El Cid วีรบุรุษของชาวสเปน วิหารแห่งนี้สร้างในสมัยพระเจ้าเฟอร์นันโดที่ 3 แห่งคาสตีล ในปี ค.ศ.1221 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองบิลเบา “Bilbao” (159 กม.)
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก : OCCIDENTAL HOTEL, BILBAO หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านชมเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแค้วนปกครองตนเองหรือแคว้นบาสก์ แวะถ่ายรูปกับ อาคารพิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์ (Guggenheim Bilbao) ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนร์บีออน เป็นอาคารที่ผู้คนทั่วโลกยกย่องให้เป็นอาคารที่ “น่าทึ่ง” ที่สุดแห่งศตวรรษที่ ชมย่านเมืองเก่า ที่ล้อมรอบด้วยอาคารเก่าแก่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ชมวิหารเซนต์เจมส์ “Catedral de Santiago (St. James’ Cathedral) สไตล์กอทิก เป็นอาคารที่มีความเก่าแก่ที่สุดในเมืองบิลเบา และโบสถ์เซนต์นิโคลัส “Iglesia de San Nicolás” ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 เป็นศิลปะสไตล์บาโรกผสมผสานกับนีโอคลาสสิกสไตล์ดูหรูหราและขรึมขลัง ในอดีตชาวประมงมักจะมาขอพรให้โชคดีก่อนออกเรือทุกครั้ง // เดินทางสู่เมือง ซานติยานา เดล มาร์ “Santillana del Mar” (124 กม.)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ชมเมือง ‘ซานติยานา เดล มาร์’ เมืองเล็กของแคว้นกันตาเบรีย (Cantabria) เดินเล่นชมเมืองโบราณ ที่มีการเก็บรักษาอาคารเก่าแก่ไว้ในสภาพที่ดีเยี่ยม อาคารบ้านเรือน และทางเดินยังเป็นหินที่สร้างขึ้นในสมัยอดีต ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 //เดินทางสู่ เมืองกิฆอน (Gijon) (152 กม.) ผ่านทัศนียภาพที่สวยงามของแคว้นแอสทูเรีย ชม ‘กิฆอน’ เมืองแห่งวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่าซึ่งในอดีตเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ปัจจุบันพัฒนาเป็นท่าเรือเพื่อการพักผ่อนที่หรูหราทันสมัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก: AC HOTEL, GIJON หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่เมืองโอเวียโด “Oviedo”
(35 กม.) เมืองหลวงที่สวยงามของแคว้นแอสทูเรีย (Asturia) ที่ผสมผสานความทันสมัยและเมืองเก่าแก่ในศตวรรษที่ 8 ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมของชาวสเปนไว้อย่างแท้จริง ชมย่านเมืองเก่า “Casco Antiguo” ของโอเบียโด ที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอัลฟองโซ ที่ 2 บริเวณจัตุรัสอัลฟองโซ เอลคาสโต ชมวิหารแห่งโอเวียโด “Oviedo Cathedral” โบสถ์สไตล์โกธิกนี้ สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึงศตวรรษที่ 16 และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยในปี ค.ศ.1998 ชมศาลาว่าการเมืองเก่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1622-1623 // จากนั้นเดินทางสู่เมือง ‘ลัวการ์’ Luarca (95 กม.) เมืองท่าเรือแห่งนี้เป็นหนึ่งในเมืองที่น่ารักที่สุดในสเปน ที่ล้อมรอบด้วยอาคารสูงตามแบบฉบับของสถาปัตยกรรมแบบเอสตูเรียนที่แซมด้วยบ้านชาวประมงขนาดเล็ก เดินเล่นไปตามท่าเทียบเรือและเพื่อชมทิวทัศน์ที่สวยงามของท่าเรือ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่เมืองลูโก้ “Lugo” (160 กม.) ชมเมืองที่สร้างขึ้นเมื่อกว่า 3,500 ปีมาแล้ว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิโนและเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในยุคโรมัน เนื่องจากการทำเหมืองทองทองในบริเวณนี้ในปลายศตวรรษที่ 3 มีการสร้างกำแพงล้อมรอบตัวเมือง มีความยาวถึง 2,266 เมตร มีหอคอย 85 แห่ง กำแพงเมืองที่ถือได้ว่าสมบูรณ์และได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพมากว่า 1,500 ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกลก เมื่อปี ค.ศ.2000 ชมโบสถ์ซสนตามาเรีย “Catedral de Santa María” วิหารมีการปรับเปลี่ยนหลายครั้งตั้งแต่การก่อสร้างเดิมในศตวรรษที่ 12 สไตล์โรมัน, กอธิค และแบบบาร็อค ชมศาลาว่าการเมือง ‘Concello de Lugo’ ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 เป็นหนึ่งในอาคารสไตล์บาโรกที่สวยงามและน่าทึ่งของที่สุดของแคว้นกาลิเซีย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พัก: HOTEL AUDITORIA SANTIAGO & SPA หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่เมือง ‘ซานดิเอโก้ เดอ คอมโพสเตลล่า’ Santiago de Compostela (103 กม.) นำท่านชมเมือง ศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ เนื่องจากร่างของนักบุญเจมส์หรือเซ็นต์เจมส์อัครสาวกของพระเยซูถูกฝังไว้ที่นี่ ถือเป็นเมืองที่มีความสําคัญเป็นอันดับสามในคริสต์ศาสนา รองจากเยรูซาเรม และกรุงโรม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1985 ชม ‘โบสถ์ซานดิเอโก้ เดอ คอมโพสเตลล่า’ โบสถ์สไตล์
โรมานเนส ที่สร้างขึ้นในระหว่างปี 1075-1078 ชมย่านการค้า อาคารโรงแรมพาราดอร์ที่ในอดีตเป็นโรงพาบาลของนักแสวงบุญ ปัจจุบันเป็นโรงแรมที่หรูหราสวยงามของเมือง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่เมือง ‘บราก้า’ Braga (187 กม.) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “โรมแห่งประเทศโปรตุเกส” นำท่านนั่งรถกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เนินเข้า ชมโบสถ์ ‘Bom Jesus do Monte’ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดโลกเมื่อปี 2019 ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 14 อาคารสไตล์นีโอคลาสสิกเรียบง่ายที่มีบันไดแบบบาโรก ตกแต่งตกแต่งอย่างสวยงาม ชม ‘มหาวิหารแห่งเมืองบราก้า’ (Braga Cathedral) วิหารที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นในแบบของการผสมผสานศิลปะแบบโกธิคและบาร็อค โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 3 ชมอาคารศาลาว่าการเมือง (Braga Town Hall) ในแบบบาร็อค โดยอาคารแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1754
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก : MERCURE HOTEL CENTRO, BRAGA หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่เมือง‘กิมมาไรซ์’ Guimaraes
(24 กม.) หนึ่งในเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในโปรตุเกสก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 4 และกลายเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของโปรตุเกสในศตวรรษที่ 12 ชม ‘ปราสาทกิมาไรส์’ (Guimaraes Castle) ปราสาทยุคกลางที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง สร้างขึ้นในปีค.ศ. 968 โดย มูมาโดนา เคาน์เตสแห่งกาลิเซีย เพื่อหลบภัยจากการโจมตีจากชาวไวกิ้งและชาวมัวร์ ชมจัตุรัสกลางเมือง Largo da Oliveira ที่รายล้อมด้วยอาคารที่หลากหลายของสถาปัตยกรรมโปรตุเกสตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ถึง 19
กีมาไรช์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปในปี 2012
// เดินทางสู่เมือง ‘ปอร์โต’ Porto (56 กม.) ชมเมืองเก่าแก่สมัยโรมัน และเป็นเมืองศูนย์กลางทีสำคัญทางตอนเหนือของประเทศโปรตุเกส ชมย่านเขตท่าเรือเก่าที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองมากในอดีต ปัจจุบันได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปีค.ศ.1997 ชมจัตุรัสใจกลางเมืองที่รายล้อมด้วยอาคารยุคกลาง เช่น ศาลาว่าการ โบสถ์ ปราสาท และอาคารบ้านเรือน ชม ‘มหาวิหารแห่งเมืองปอร์โต’ (Porto Cathedral) สร้างในศตวรรษที่ 12
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าชมร้านหนังสือเลลโล ที่สวยที่สุดในโลก Lello & Irmão Bookstore ร้านหนังสือนี้เสมือนเป็นแรงบรรดาลใจให้ J.K. Rowling ใช้เป็นไอเดียบรรยากาศของห้องหนังสือฮ็อควอร์ท ในนิยายแฮร์รี่ พ็อตเตอร์ เมื่อท่านเข้าไปด้านในท่านจะรู้สึกเสมือนย้อนยุคเข้าไปในบรรยากาศของฮ็อควอร์ทจริงๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ย่าน “Liberty Square” ศูนย์กลางการช้อปปิ้งของเมืองที่รวบรวมไปด้วยร้านค้าชั้นนำต่างๆ และร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านได้จับจ่ายซื้อของฝากของที่ระลึกกันอย่างจุใจ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก : EUROSTAR PORTO DOURO หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่เมืองโคอิมบรา Coimbra
(124 กม.) ชมเมืองโคอิมบรา อดีตเมืองหลวงของปอร์ตุเกสในปีค.ศ.1145 ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือแม่น้ำมอนเดโก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยโรมัน ชมศาลาว่าการ อาคารบ้านเรือนโบสถ์สไตล์บารอก หอนาฬิกา หอสมุดที่เก่าแก่ที่สุดของโปรตุเกส ชมย่านเมืองเก่าของโคอิมบรา ซึ่งมีตึกเก่าๆ ที่ยังคงได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่เมือง ‘โตมาร์’ Tomar (78 กม.) ชมเมืองเก่าแก่ที่ล้อมรอบด้วยอาคารสมัยศตวรรษที่ 17 ชมปราสาทและคอนแวนต์แห่งพระคริสต์ในโตมาร์ (Convent of Christ in Tomar) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดดเด่นทางด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบโรมัน โกธิค มานู แอลไลน์ และเรอเนสซองส์ จนได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ในปี 1983 เดินทางสู่เมืองลิสบอน (127 กม.)
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก : HOLIDAY INN LISBON หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่ ‘แหลมโรก้า’ CAPO DA ROCA (17 กม.) แหลมที่อยู่ทางตะวันตกสุดของยุโรปแผ่นดินยุโรป ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ สามารถมองเห็นทิวทัศน์มุมกว้างของ เทือกเขา Serra de Sintra และเป็นเวลาหลายศตวรรษที่ทวีปได้สิ้นสุดลงที่นี่ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของประภาคารซึ่งเปิดตัวในปี 1772 หนึ่งในอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในโลก // เดินทางสู่เมือง ‘ซินตร้า’ SINTRA (18 กม.) นำท่านเข้าชม “พระราชวังแห่งชาติเปนา” (Pena National Palace) ที่ประดับด้วยหอคอยกับโดมสีชมพูและสีเหลืองที่มีระเบียงเชื่อมซึ่งเมื่อการเดินผ่านทางระเบียงนี้ทำให้ความรู้สึกเหมือนก้าวผ่านเข้าไปในโลกของเทพนิยาย นอกจากนี้บนเนินเขาสูงยังมีซากของปราสาทมัวร์ที่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 ที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี 1995
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย กลับสู่กรุงลิสบอน ชม ‘หอคอยเบเล็ง’ “Belem Tower” ป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจและค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา // ชมอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ ชมมหาวิหารเจอโรนิโมส
(Jeronimos Monastery) อันงดงามด้วยศิลปะผสมผสานที่เรียกว่ามานูเอลไลน์โดยการแกะสลักหินด้วยลวดลายที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ รวมทั้งยังเป็นสถานที่เก็บศพของ วาสโก ดา กามา นักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ // เข้าสู่ช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade เป็นถนนสายช้อปปิ้งที่สร้างในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เป็นถนนที่เชื่อมจากเขตเมืองเก่าผ่าใจกลางเมืองไปสุดทางที่จัตุรัสมาร์เกส เดอ ปอมบาล ที่มีอนุสาวรีย์ของมาร์เกส เดอ ปอมบาล ยืนโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนเสาสูง อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Loewe, YSL, etc.
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก : HOLIDAY INN LISBON หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านชม ชมตัวเมืองลิสบอนจากบนยอดเขาอันเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ Cristo Rai คล้ายกันกับที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร เก็บภาพ PONTE 25 ABRIL “สะพาน 25 เมษายน” สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในยุโรปประเทศจากบราซิล // นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
14.55 ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติโดฮา โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR342

00.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา
01.50 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR834
12.35 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
****************************
หมายเหตุ…โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ เมื่อท่านทำการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แล้ว

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

ราคานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โดฮา-มาดริด // ลิสบอน-โดฮา-กรุงเทพฯ
 2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 3. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตามโรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าใน
 4. ระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 6. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม
 8. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (1,100 บาท)
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 4. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว