• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ตุรกี

Winter love Turkiky 9 Days 6 Nights

รหัสทัวร์
POE…WINTER LOVE TURKIYE 9 DAYS
ประเทศ
ตุรกี
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
วันที่
24 ธ.ค. - 6 ม.ค. 2023
สายการบิน
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

59,999 บ.

กำหนดการเดินทาง

24ธ.ค.-01ม.ค., 26ธ.ค.- 3ม.ค., 27ธ.ค.– 4 ม.ค., 28ธ.ค. – 5 ม.ค., 29 ธ.ค.-6 ม.ค. ธ.ค. 2565

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

กรุงอิสตันบูล – เมืองอิซเมียร์ – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ห้องสมุดของเซลซุส – วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน – โรงละคร – ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองคัปปาโดเกีย – คาราวานสไลน์ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – โบสถ์เซนต์บาร์บารา – โบสถ์มังกร – โบสถ์แอปเปิ้ล – โรงงานเซรามิค – โรงงานเพชร – หุบเขาพาซาแบก – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอชิซาร์ – นครใต้ดินไคมัคลี – โรงงานพรม – ยอดเขา Erciyes

โปรแกรมการเดินทาง

19.00 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน N ประตู 7 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง

23.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 69 (บินตรง)
(ใช้เวลาในการบินประมาณ 10.40 ชั่วโมง)

06.10 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเที่ยวบินภายในประเทศ

08.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2312(ใช้เวลาในการบินประมาณ 1.10 ชั่วโมง)

09.10 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองอิซเมียร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้วนำท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสำคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึ้นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่าน ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรเกียเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทาง 393 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Pam Thermal Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานตุรเกีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย โดยลักษณะที่โดดเด่นของ ปามุคคาเล่ Pamukkale เป็นเนินเขาสีขาวโพลน เนื่องจากที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยส่วนประกอบของแคลเซี่ยม มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิดจากน้ำพุร้อนที่นำแคลเซี่ยมคาร์บอเนตมาตกตะกอน โดยบ่อน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้นี่เองที่ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้น ๆ หลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซี่ยมทำให้เกิดเป็นแห่งหินสีขาวราวกับหิมะไหลหลั่นเป็นทางน้ำยาว ที่มีความสวยงามมาก ๆ ปัจจุบันนี้ ปามุคคาเล่เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนปามุคคาเล่ ในปี พ.ศ. 2531เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทางประมาณ 393 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 5.30ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ใช้เป็นจุดพักของการเดินทาง อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรเกีย หรือที่ยุคนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักค้างคืน ที่ Bayir Diamond Hotel 5* หรือเทียบเท่ามาตรฐานตุรเกีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามใช้สำหรับทำสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ก่อนไปทำการหมุนต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึกทรมานร่างกายก่อนที่จะไปหมุนได้ ผู้ที่มีสมาธิมากตัวจะลอยขึ้นเมื่อหมุนไปช่วงเวลาหนึ่ง ก่อตั้ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี่ ผู้วิเศษในศาสนาอิสลาม ส่วนหนึ่งของ พิพิธภัณฑ์เมฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี Mevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม โดยใช้สีมากมายตระการตา และยังเป็นสุสานสำหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทางประมาณ 235 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3.30 ชั่วโมง) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศสวยงามมากระหว่างทางแวะชม คาราวานสไลน์ Caravanserai ที่พักแรมระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรเกีย

พักค้างคืน ที่ Uchisar Kaya Cave Hotel โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ

05.00 น. สำหรับท่านที่สนใจ ทัวร์ขึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ของโรงแรม
(ทัวร์นั่งบอลลูนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 300USD ในกรณีที่ชำระเป็นเงินสด และ 320USD ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต) เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด
(สำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อ ทัวร์ขึ้นบอลลูน อิสระพักผ่อนที่โรงแรมได้ตามอัธยาศัย)

 

 

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิด
ของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ้ล Apple Church ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ โรงงานเซรามิค ให้ท่านได้ชมการสาธิตการทำเครื่องเซรามิค ว่ามีกรรมวิธีการทำเป็นอย่างไร เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน ไปจนถึงการเขียนลายต่าง ๆ ที่เป็นลายเฉพาะของตุรเกีย โรงงานแห่งนี้ได้ผลิตและส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จากนำท่านต่อด้วยการช้อปปิ้ง โรงงานเพชร เป็นโรงงานส่งออกเครื่องเพชร เครื่องประดับ อัญมณีที่สำคัญของประเทศตุรเกีย

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาพาซาแบก Pasabag Valley หรือ หุบเขาพระ Monks Valley เป็นหินเนินทรงสูงใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายหัวเห็ด 3 หัว รูปร่างแปลกตา จากนั้นเดินทางสู่ หุบเขานกพิราบ Pigeon Valley เป็นหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรูเพื่อให้นกพิราบได้เข้าไปไปทำรังอาศัยอยู่ ในสมัยก่อนนั้นชาวเมืองใช้นกพิราบเป็นผู้ส่งสารในบริเวณที่อยู่อาศัยเหล่านั้น ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาอชิซาร์ Uchisar Valley ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านหน้า เป็นหุบเขาจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาแห่งนี้จะมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปทั่วทั้งภูเขาบริเวณนั้น เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย อุชิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นอุชิซาร์ มีไว้ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เพื่อใช้สอดส่องข้าศึกที่จะมารุกราน อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

พักค้างคืน ที่ Uchisar Kaya Cave Hotel โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้ดินไคมัคลีมีชั้นล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ โรงงานพรม เป็นโรงงานทอพรมที่มีชื่อเสียงของตุรกี จะได้ชมกรรมวิธีการสาธิตการทอพรม ชมขั้นตอนต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของพรมตุรเกีย ให้ท่านได้เลือกซื้อพรมที่มีคุณภาพเป็นที่ระลึก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ยอดเขา Erciyes เป็นแหล่ง สกี รีสอร์ท ที่หมู่วัยรุ่นตลอดจนผู้ที่ชอบเล่นสกี ต่างนิยมมาเล่นสกีกันในฤดูหนาวที่ยอดเขาแห่งนี้ จากนั้นให้ท่านได้อิสระเล่นสกี (ไม่รวมอุปกรณ์เล่นสกี) หรือจะเลือกถ่ายภาพกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาสุดลูกหูลูกตา ชั่งเป็นทัศนียภาพที่สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่บอกก็มิอาจเชื่อว่านี่คือแหล่งสกีของประเทศตุรกี นับเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่บางท่านอาจจะคาดไม่ถึงว่าประเทศตุรเกียก็มีแหล่งท่องเที่ยวสกี ที่สวยงามเช่นนี้มาก่อน (หมายเหตุ การเดินทางสู่สกีรีสอร์ทนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศเป็นสิ่งสำคัญ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เมืองไคเซอร์รี่ เพื่อเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล

18.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2015(ใช้เวลาในการบินประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

19.50 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
พักค้างคืน ที่ Golden Tulip Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานตุรเกีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิ่ง จากนั้นนำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทำเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ จากนั้นนำท่านเดินต่อไปชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้ำที่สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 และเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ ซึ่งห้องที่โด่งดังและเป็นที่สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ำค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึ ด้ามประดับมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์สำคัญเรียกความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ส่งท้ายครึ่งวันบ่ายด้วยการนำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ง แกรนด์บาซาร์ Grand Bazaar แหล่ง ช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองประกอบไปด้วยร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน มีสินค้าให้เลือกหลากหลายหมวดหมู่ คล้ายตลาด นัดจตุจักรบ้านเรา แต่ความน่าสนใจของที่นี่คงจะเป็นความแปลกตาของสินค้าที่ไม่ค่อยคุ้นตานัก ทั้ง งานเสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องประดับ และของฝาก ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นสินค้าที่ค่อนข้างขึ้นชื่อของที่นี่นั่น ก็คือ พรมพื้นเมือง ที่เรียกว่า พรมคิลิม Kilim ที่ถักทอด้วยขนสัตว์หรือเส้นไหม โดยเน้นลวดลายแบบเรขาคณิตเป็นหลัก พรมแต่ละผืนนั้นจะใช้เวลาในการทอที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลวดลายและ ขนาด แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 2 ปีต่อผืน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าได้ตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ที่ Golden Tulip Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานตุรเกีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน จากนั้นนำท่านต่อด้วยการ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลดำ The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรเกีย อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศใหม่ที่เทรนด์กำลังมาแรงสุด ๆ กับการชมเมืองอิสตันบูลในรูปแบบสไตล์เมืองเก่า ย่าน Fener & Balat เป็นชุมชนชาวยิว เก่าแก่กว่า 100 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเก่าของกรุงอิสตันบูล ซึ่งบริเวณนี้จะอยู่ในบริเวณส่วนที่เป็นฝั่งยุโรป ชาวยิวส่วนใหญ่จะสร้างบ้านตามแนวสันเขาเล่นระดับอย่างมีเอกลักษณ์ ตัวอาคารเองก็ดูคลาสสิคในแบบตึกเก่าแก่ และที่สำคัญยังแต่งแต้มไปด้วยสีสันสดใสสะดุดตาน่ามองมิใช่น้อย จนทำให้เกิดเป็นมุมถ่ายรูป ชิค ชิค เก๋ เก๋ ถูกใจบรรดา หนุ่ม สาว และช่างภาพเป็นอันมาก บอกได้คำเดียวว่าถูกใจใช่เลย ส่งท้ายกันด้วยช้อปปิ้งย่าน จัตุรัสทักซิมสแควร์ Taksim Square ตั้งอยู่ใน ย่านเบโลกลู Beyoglu ในเขตยุโรปของนครอีสตันบูล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และถือเป็นหัวใจของนครอีสตันบูล สมัยใหม่ เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมสาธารณะ เช่น ขบวนพาเหรด ในการเฉลิมฉลองปีใหม่ หรือการพบปะทางสังคม มีสถานบันเทิง ร้านค้าตกตกแต่งหลากหลายสไตล์ คาเฟต์นั่งชิลด์ ชิลด์ เป็นถนนที่ไม่เคยหลับใหล จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ไฮไลท์ที่สำคัญของ Taksim Square อีกอย่างหนึ่งก็คือรถรางสีแดงแสด ที่วิ่งจากจัตุรัสทักซิมไปตามถนนใกล้กันกับสถานีทูเบล ซึ่งเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่เก่าแห่งหนึ่งในกรุงอิสตันบูล (เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดบริการอาหารเย็น)

21.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

01.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68(ใช้เวลาในการบินประมาณ 9.05 ชั่วโมง)

15.00 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาสำหรับเด็ก
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 9 ส.ค. 2565) **

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ 135,000.- บาท
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น้ำหนักกระเป๋า ไม่เกิน 30 ก,ก,/ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 2 ขวด
 • ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
  เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ไกด์ไทย (คิดรวมเป็น 85 USD)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว