• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com

บริการทำวีซ่า

ออลเวย์ เวเคชั่น บริการทำวีซ่าท่องเที่ยว สำหรับประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว แต่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อกับสถานฑูตเพื่อขอวีซ่า หรือต้องการลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร โดยเราจะให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร ดำเนินการตรวจ และกรอกแบบฟอร์มส่งให้สถานทูต

อัปเดตขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง
ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
คลิกที่นี่
เรื่องการทำใบขับขี่สากล
การทำใบขับขี่สากล ผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue
คลิกเพื่อดูวิธีการจอง

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวดังนี้

USA

United Kingdom (England, Scotland, Wales, Northern Ireland)

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

Visa Oceania

Visa Asia

 

การสมัครขอวีซ่ากลุ่มนิวซีแลนด์

เงื่อนไขการยื่นขอวีซ่ากลุ่มคือ

  • ทุกคนในกลุ่มต้องเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์พร้อมกัน โดยมีจุดประสงค์และหมายการเดินทางเดียวกัน เช่น เดินทางไปเที่ยวบินเดียวกันและวันเดียวกัน
  • จะไม่มีวีซ่าติดอยู่ในหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
  • คนใดคนหนึ่งในกลุ่มไม่เดินทาง ต้องทำการยกเลิกวีซ่าท่านนั้นซึ่งค่อนข้างยุ่งยาก แนะนำว่า หากไม่แน่ใจว่าผู้สมัครทุกท่านจะเดินทางให้ทำวีซ่าเดี่ยว หรือหากผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางแล้ว ทำให้จำนวนคณะเดินทางน้อยกว่า 3 ท่าน วีซ่ากลุ่มจะใช้ไม่ได้ทันที ต้องสมัครวีซ่าเดี่ยวใหม่อีกครั้งหนึ่ง
  • เมื่อเดินทางไปถึงประเทศนิวซีแลนด์สมาชิกในกลุ่มจะต้องไม่แยกจากกลุ่มทัวร์และต้องเดินทางตามกำหนดการท่องเที่ยว
  • ในกรณีที่มีลูกทัวร์หายไปจากกลุ่มในระหว่างการท่องเที่ยว หัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าทัวร์ต้องแจ้งให้ INZ ในประเทศนิวซีแลนด์ทราบทันที รวมทั้งแจ้งให้ INZ สาขากรุงเทพ ทราบในทันทีที่สามารถกระทำได้
  • การขอวีซ่ากลุ่ม จะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 3 คน ขึ้นไป