• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com

แจ้งเรื่องการทำใบขับขี่สากล

การทำใบขับขี่สากล ต้องทำการจองคิวล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue
หรือผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น


หลักฐานประกอบคำขอ

 1. หนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 3. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล(ชนิด 5 ปี)หรือตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล(ชนิด 5 ปี)ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ หรือตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ (ฉบับจริง) ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก ซึ่งยังไม่หมดอายุหรือใบแทนใบอนุญาตดังกล่าว ***(ฉบับจริง)***แล้วแต่กรณี
 4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังขาว******( รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป
 5. ค่าธรรมเนียม 505 บาท

หมายเหตุเอกสารหลักฐานตามข้อ 1-3 ต้องถูกต้องตรงกัน


ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. ชำระค่าธรรมเนียม ( ปิดรับชำระเงิน 15.30 น. ) / จัดทำต้นขั้วใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

หมายเหตุ กรณีไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง ให้เตรียมหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

  1. สำเนาเอกสารตามข้อ 1-3 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
  3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป******( รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป
  4. บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
  5. ค่าธรรมเนียม 505 บาท
  6. สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ-สกุล คำนำหน้า ยศ ในกรณีที่เอกสารตามข้อ 1-3 ไม่ตรงกัน